Podmienky

Doklady potrebné pri prenájme vozidla


Fyzická osoba:

občiansky preukaz, prípadne cestovný pas

vodičský preukaz – platný minimálne 2 roky

Právnická osoba:

výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace

občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať 

zmluvu o prenájme môže podpísať iba konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec

Dĺžka prenájmu

Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň a v zmluve sa uvádza doba prenájmu počtom dní. V prípade prekročenia doby prenájmu o viac ako 2

hodiny, sa účtuje ďalší deň prenájmu.

Platobné podmienky a depozit

Je potrebné vopred uhradiť sumu na predpokladanú dobu zapožičania vozidla a zálohu za vozidlo (DEPOZIT = 165 €). Záloha sa prenajímateľovi po vrátení nepoškodeného automobilu vracia.

Havarijné poistenie, poistenie proti krádeži

Naše vozidlá sú plne havarijne a zákonne poistené, v prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu, iných omamných

látok) je klient plne zodpovedný za všetky škody na prenajatom vozidle.

Cesta do zahraničia

Klient musí pred uzavretím zmluvy o "Prenájme vozidla" oboznámiť prenajímateľa, či má v úmysle vycestovať do zahraničia a kam. Nie

je povolené vycestovať do týchto krajín:Krajiny bývalej ZSSR, Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora.

Pristavenie vozidla mimo Nitry

v prípade požiadavky zabezpečíme pristavenie (alebo prevzatie) vozidla aj mimo Nitry, napr. na letiskách vo Viedni, Budapešti, Prahe,

Bratislave.


Služby v cene

Asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, neobmedzený počet kilometrov(v závislosti od doby

prenajatia vozidla).Povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky,

olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v

zimnej sezóne. Prenajímateľ nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané v aute.